Príprava znevýhodnených nezamestnaných skupín obyvateľstva pre trh práce

Názov aktivity:

Príprava znevýhodnených nezamestnaných skupín obyvateľstva pre trh práce

Organizačná forma:

Sociálno-psychologický, sociálno-komunikačný, prípadne zážitkový tréning

Cieľ tréningu:

Cieľom tréningovej aktivity je získanie a rozvinutie kľúčových kvalifikácií potrebných na prekonávanie prekážok pri hľadaní zamestnania a uplatnenia sa na trhu práce. Absolvent bude schopný orientovať sa na trhu práce a zhodnotiť svoje osobnostné vlastnosti a kvalifikačné predpoklady pre trh práce.

Pre koho je tréning určený:

Tréning je určený pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva na trhu práce:

 • mladiství
 • absolventi škôl
 • ženy na materskej dovolenke a po materskej dovolenke
 • uchádzači o zamestnanie so zmenenou pracovnou schopnosťou
 • nezamestnaní v preddôchodkovom veku
 • dlhodobo evidovaní a problémoví uchádzači o zamestnanie.

 

Obsah tréningu:

Účastníci tréningu formou cvičení, hrania rolí, diskusií a workshopov získajú základné vedomosti, zručnosti a schopnosti z nasledovných oblastiach:

 • Rozvoj sociálnych kompetencií
 • Zásady spoločenskej komunikácie a komunikačné zručnosti
 • Efektívne riešenie konfliktov – asertivita ako jeho nástroj
 • Orientácia na trhu práce – ako hľadať a nájsť si zamestnanie
 • PC zručnosti
 • Pracovno-právne poradenstvo

 

Časový rozsah tréningu:

Rozsah kurzu je 32 vyučovacích hodín.

Cena kurzu:

60,- €

Termín akreditovaného kurzu:

Predpokladom otvorenia tréningu je minimálne 12 záujemcov. Ak bude naplnený tréning s minimálnym počtom záujemcov, každému záujemcovi budú zaslané konkrétne termíny v dostatočnom časovom predstihu.

Miesto konania:

Miesto konania tréningu bude dohodnuté po naplnení minimálnym počtom účastníkov.

Výhody kurzu:

 • Skúsení kvalifikovaní lektori z praxe
 • Študijný materiál na CD
 • Osvedčenia o absolvovaní kurzu