Opatrovateľská služba

Zverte sa do našich rúk …
ak hľadáte pomoc so starostlivosťou o seniora alebo inú osobu odkázanú na pomoc inej osoby vo vašom domácom prostredí.

Veľkou výhodou profesionálnej domácej opatrovateľskej služby (DOS) je, že ju poskytujeme osobám odkázaným na pomoc inej osoby v ich vlastnom, prirodzenom domácom prostredí.
Osoba, ktorá potrebuje pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách, musí mať minimálne druhý stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby.

Rozsah poskytovanej domácej opatrovateľskej služby

DOS poskytujeme iba počas pracovných dní od pondelka do piatku v rozsahu najmenej 4 hodiny/deň.

Zabezpečujeme všetky opatrovateľské úkony, teda:

 1. Starostlivosť o hygienu
 • osobná hygiena – hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, česanie, umývanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov)
 • celkový kúpeľ – hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov
 1. Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
 • porciovanie stravy, obsluha – prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta, kŕmenie a pomoc pri pití
 1. Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
 • sprievod na toaletu
 • pomoc pri vyzliekaní, obliekaní
 • účelná očista po toalete
 • sprievod z toalety
 • podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše)
 • ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky)
 1. Obliekanie, vyzliekanie
 • výber oblečenia, obliekanie, obúvanie, vyzliekanie, vyzúvanie
 1. Mobilita, motorika
 • sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch)
 • pomoc pri vstávaní z lôžka a pri líhaní na lôžko
 • pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky zapínaní gombíkov),
 1. Úkony starostlivosti o svoju domácnosť
 • nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru
 • príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla
 • donáška jedla do domu
 • umytie riadu
 • bežné upratovanie v domácnosti
 • obsluha bežných domácich spotrebičov
 • starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie)
 • starostlivosť o lôžko
 • vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby
 • donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie
 • ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb)
 1. Základné sociálne aktivity
 • sprievod (na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí, do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania, pri záujmových činnostiach)
 • predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní,
 • tlmočenie
 1. Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít
 • potreba dohľadu v určenom čase
 • potreba neprežitého dohľadu.

Na naše opatrovateľky sa môžete spoľahnúť!
O vašich príbuzných sa starajú skúsené a profesionálne vyškolené opatrovateľky. Každá je držiteľkou:

 • osvedčenia o absolvovaní akreditovaného kurzu MPSVaR SR, ktoré opatrovateľku oprávňuje poskytovať opatrovateľskú starostlivosť
 • má podpísanú pracovnú zmluvu s našou spoločnosťou
 • má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
 • má lekárske potvrdenie o bezinfekčnosti
 • má uzavretú dohodu o zachovaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácii pri výkone opatrovateľskej starostlivosti v rodine.

Neváhajte a čo najskôr požiadajte o opatrovateľskú službu!
Stačí vyplniť a odoslať nezáväznú online objednávku opatrovateľskej služby (prípadne vyplniť a odoslať tlačivo objednávka opatrovateľskej služby). Následne sa s Vami spojí náš koordinátor opatrovateľskej služby, ktorý s Vami preberie všetky Vaše požiadavky a oboznámi Vás s možnosťami poskytovania a financovania opatrovateľskej služby.

Za spracovanie a následné zabezpečenie opatrovateľky účtujeme jednorazový 50,- eurový administratívny poplatok. Objednávka opatrovateľskej služby sa stáva záväznou až dňom pripísania administratívneho poplatku na číslo účtu: SK45 7500 0000 0040 0855 9544 a až po úhrade administratívneho poplatku jeho pripísaním na náš účet začneme vykonávať úkony smerujúce k zabezpečeniu opatrovateľskej služby.

S poskytovaním opatrovateľskej služby vieme začať rýchlo!

 • V prípade samoplatcu (klient si za poskytovanie opatrovateľskej služby platí sám, alebo prostredníctvom rodinných príslušníkov plnú sumu bez dotácie) už do 72 hodín od pripísania administratívneho poplatku na náš účet.
 • V prípade dotácie ( zapojenia sa do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby) od prvého dňa v mesiaci (za predpokladu voľných úväzkov a úhrade administratívneho poplatku).

Ak potrebujete ďalšie informácie, alebo ak máte záujem o domácu opatrovateľskú službu, vyplňte tento formulár a my Vás budeme kontaktovať.