Kurz opatrovania detí

Názov akreditovaného kurzu
Kurz Opatrovania Detí

Akreditácia
MPSVaR SR pod č. akreditácie 772/2020

Odborný garant:
Mgr. Martina Labaš, Podpredseda OZ Prosocia.

Organizačná forma
Kurz

Cieľ akreditovaného kurzu
Cieľom je poskytnúť vedomosti a zručnosti potrebné pre bežnú starostlivosť o deti do 3 rokov veku, resp. 6 rokov veku dieťaťa, ak sa jedná o dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom.

Pre koho je kurz určený

 • Pre čerstvých absolventov stredných a vysokých škôl.
 • Pre evidovaných nezamestnaných.
 • Pre opatrovateľky detí.
 • Pre budúce mamičky a mamičky na materskej dovolenke.
 • Pre pomocníkov pri starostlivosti o deti.
 • Pre vychovávateľky.
 • Pre rodinných príslušníkov malých detí.
 • Pre osoby, ktoré vykonávajú opatrovanie detí ako samostatne zárobkovú činnosť.
 • Pre všetkých, ktorí chcú poskytovať opatrovateľskú službu v krajinách EÚ.
 • Pre zamestnancov poskytujúcich opatrovateľské služby.
 • Pre všetkých záujemcov, ktorí majú vzťah a osobnostné predpoklady pre opatrovanie detí.

Uplatnenie absolventa opatrovateľského kurzu

 • Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)
 • Opatrovateľka v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • Opatrovateľka v zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa
 • Opatrovateľka v domácnosti v krajinách EÚ (Rakúsko, Nemecko,…)

Obsah akreditovaného kurzu:

Kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti účastník získava akademické vedomosti potrebné k výkonu povolania opatrovateľa detí a v praktickej časti, ktorá bude vykonávaná v zaradení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dosiahne dostatočné praktické zručnosti.

Požadované vstupné vzdelanie:

 • úplné stredoškolské vzdelanie
 • bez ukončenia stredoškolského vzdelania musí záujemca k 28. februáru 2017 dovŕšiť vek najmenej 50 rokov a pred 1. marcom 2017 poskytovať starostlivosť deťom ako zárobkovú činnosť, a to najmenej 3 roky

Časový rozsah kurzu:
Rozsah kurzu je 220 hodín. Celková dĺžka kurzu je 4- 6 týždňov

Cena kurzu:
250€

Termín akreditovaného kurzu:
Predpokladom otvorenia kurzu je minimálne 10 záujemcov o kurz. Po naplnení kurzu požadovaným minimálnym počtom záujemcov, bude každý jeden účastník kurzu informovaný telefonicky prípadne e-mailom o presnom termíne zahájenia kurzu.

Forma ukončenia kurzu:
Záverečná skúška z teoretickej časti bude vykonávaná formou záverečného testu. Hodnotiaca správa z praxe, bude súčasťou celkového záverečného hodnotenia účastníka praktickej časti.

Lokality konania kurzov:
Komárno, Hurbanovo, Žilina, Šahy, Žarnovica, Nová Baňa

Výhody kurzu:

 • Skúsení kvalifikovaní lektori z praxe
 • Certifikáty v slovenskom a nemeckom jazyku v cene kurzu
 • Študijný materiál (kniha)
 • Možnosť platiť na splátky
Prihlásiť sa na kurz opatrovania