Špecializované zariadenie

Občianske združenie Prosocia od 01. 09. 2020 vo svojich priestoroch (Súdna 8, Hurbanovo) otvára ambulantné Špecializované zariadenie Prosocia.

V Špecializovanom zariadeni Prosocia sa bude poskytovať ambulantná sociálna služba občanom mesta Hurbanovo a okolitých obcí, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z.z.  o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, skleróza multiplex alebo demencia.

V Špecializovanom zariadení Prosocia sa bude:
a) poskytovať

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osobe
 2. sociálne poradenstvo
 3. sociálna rehabilitácia
 4. ošetrovateľská starostlivosť
 5. stravovanie (4xdenne – raňajky, desiata, obed a olovrant)
 6. osobné vybavenie

b ) zabezpečovať

 1. pracovná terapia
 2. záujmová činnosť

Aby sme Vás čo najviac odbremenili, vrámci prepravnej služby si ráno pre Vášho príbuzného prúdu naši opatrovatelia a v poobednajších hodinách Vám ho dovezú priamo domov. Prepravná služba je pre klientov Špecializovaného zariadenia zdarma. Kapacita špecializovaného zariadenia bude 14 klientov.  Služby Špecializovaného zariadenia môžete využívať počas pracovných dní od pondeľka do piatku v čase od 07:00 – 16:00 hod.

Sociálnu službu nemôžeme poskytnúť:

 1. osobám, ktoré nepatria do našej cieľovej skupiny
 2. osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje trvalé liečenie v zdravotníckom zariadení
 3. osobám s akútnym infekčným ochorením
 4. osobe, ktorá žiada o poskytnutie sociálnej služby, a ktorej naše zariadenie vypovedalo v dobe kratšej ako 6 mesiacov pred touto žiadosťou zmluvu o poskytnutí sociálnej služby špecializované zariadenie z dôvodu porušovania povinností vyplývajúcich zo zmluvy
 5. z dôvodu plnej kapacity našej služby
 6. osobám aktuálne závislým na alkohole alebo iných návykových látkach

K umiestneniu klienta do Špecializovaného zariadenia je potrebné:

 1. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 2. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 3. Rozhodnutie o dôchodku zo Sociálnej poisťovne
 4. Vyhlásenie o majetku
 5. Všetky ostatné náležitosti spojené so samotným príjmom a pobytom klienta riešime pri osobnom stretnutí pred prijatím do zariadenia

Postup pri umiestnení klienta do Špecializovaného zariadenia:

 • Požiadať obvodného lekára žiadateľa o vyplnenie tlačiva – vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa
 • Vypísať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – (iba pre NSK)
 • Obidve tlačivá spolu zaslať na príslušný samosprávny kraj (NSK), odbor posudkových činností podľa trvalého bydliska žiadateľa
 • Úrad samosprávneho kraja do 30 dní žiadateľa posúdi, vydá posudok o odkázanosti a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Dané rozhodnutie musí byť právoplatné ( môžete sa vzdať odvolania na mieste).
 • Následne požiadate samosprávny kraj o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v našom zariadení ( predpísané tlačivo), v ktorom uvediete názov a adresu nášho zariadenia

V prípade ďalších otázok ohľadom otvorenia zariadenia sa môžete informovať osobne v kancelárii Prosocie (1 poschodie, Súdna 8, Hurbanovo), alebo telefonicky +421 911 609 836.