Špecializované zariadenie

ZVERTE SA DO NAŠICH RÚK

S nami nie ste sami

V Špecializovanom zariadení Prosocia poskytujeme ambulantnú sociálnu službu občanom mesta Hurbanovo a okolitých obcí, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

Kapacita špecializovaného zariadenia je 15 klientov. 

Služby Špecializovaného zariadenia môžete využívať počas pracovných dní od pondelka do piatku v čase od 08:00 – 16:00 hod.

Kvalifikovaný personál

Naši zamestnanci sú profesionáli, sú školení a vedia čo váš príbuzný, odkázaný na túto pomoc, potrebuje a poskytujú mu to s radosťou a láskou.

Záujmová činnosť

Čas, ktorý vaši blízki trávia v našom špecializovanom zariadení sa im snažíme urobiť čo najviac prínosný a zaujímavý. Preto s nimi vykonávame rôzne záujmové činnosti prispôsobené ich schopnostiam a možnostiam.

Príjemné prostredie

Naše zariadenie je vybavené moderne a pôsobí príjemným dojmom domova, ktorý dotvára aj profesionálny personál. Údržba a sanitácia priestorov je samozrejmosťou.

Preprava klientov

Klientom nášho špecializovaného zariadenia poskytujeme prepravnú službu. Ráno prídeme pre Vášho príbuzného a poobede ho dovezieme rovno domov. 

O NÁS

Špecializované zariadenie Prosocia

      V našom ambulantnom zariadení poskytujeme sociálnu službu občanom mesta Hurbanovo a okolitých obcí, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z.z.  o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, skleróza multiplex alebo demencia.

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osobe
 2. sociálne poradenstvo
 3. sociálna rehabilitácia
 4. ošetrovateľská starostlivosť
 5. stravovanie (4xdenne – raňajky, desiata, obed a olovrant)
 6. osobné vybavenie
 7. upratovanie
 1. pracovná terapia
 2. záujmová činnosť
 3. prepravná služba:

aby sme Vás čo najviac odbremenili, v rámci prepravnej služby si ráno pre Vášho príbuzného prídu naši opatrovatelia a v poobednajších hodinách Vám ho dovezú priamo domov.

Informácie pre klientov

K umiestneniu klienta do Špecializovaného zariadenia je potrebné:
 1. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 2. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 3. Rozhodnutie o dôchodku zo Sociálnej poisťovne
 4. Vyhlásenie o majetku
 5. Všetky ostatné náležitosti spojené so samotným príjmom a pobytom klienta riešime pri osobnom stretnutí pred prijatím do zariadenia
 • Požiadať obvodného lekára žiadateľa o vyplnenie tlačiva – vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa
 • Vypísať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – (iba pre NSK)
 • Obidve tlačivá spolu zaslať na príslušný samosprávny kraj (NSK), odbor posudkových činností podľa trvalého bydliska žiadateľa
 • Úrad samosprávneho kraja do 30 dní žiadateľa posúdi, vydá posudok o odkázanosti a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
  Dané rozhodnutie musí byť právoplatné (môžete sa vzdať odvolania na mieste).
 • Následne požiadate samosprávny kraj o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v našom zariadení ( predpísané tlačivo), v ktorom uvediete názov a adresu nášho zariadenia
 1. osobám, ktoré nepatria do našej cieľovej skupiny
 2. osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje trvalé liečenie v zdravotníckom zariadení
 3. osobám s akútnym infekčným ochorením
 4. osobe, ktorá žiada o poskytnutie sociálnej služby, a ktorej naše zariadenie vypovedalo v dobe kratšej ako 6 mesiacov pred touto žiadosťou zmluvu o poskytnutí sociálnej služby špecializované zariadenie z dôvodu porušovania povinností vyplývajúcich zo zmluvy
 5. z dôvodu plnej kapacity našej služby
 6. osobám aktuálne závislým na alkohole alebo iných návykových látkach
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom zariadenia sa môžete informovať osobne v kancelárii Prosocie alebo telefonicky:
Služba je financovaná z príspevku Nitrianskeho samosprávneho kraja a z príspevku Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny.
Nitriansky samosprávny kraj
socialny-taxik-prosocia-1

SOCIÁLNY TAXÍK

Prepravná služba pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých