Kurzy opatrovania

Názov akreditovaného kurzu
Kurz Opatrovania

Akreditácia
MPSVaR SR pod č. akreditácie 33006/2018 zo dňa 13.7.2018

Odborný garant:
Mgr. Martina Verešová, Podpredseda OZ Prosocia.

Organizačná forma
Kurz

Cieľ akreditovaného kurzu
Cieľom je poskytnúť vedomosti a zručnosti potrebné pre vytváranie a udržiavanie sebestačnosti klientov, ktorým bude zabezpečovaná opatrovateľská starostlivosť, adekvátna ich zdravotnému a sociálnemu postihnutiu,

Pre koho je kurz určený

 • Pre čerstvých absolventov stredných a vysokých škôl
 • Pre evidovaných nezamestnaných
 • Pre rodinných príslušníkov starajúcich sa o osoby odkázané na pomoc inej osoby
 • Pre všetkých, ktorí chcú poskytovať opatrovateľskú službu v krajinách EÚ
 • Pre zamestnancov poskytujúcich opatrovateľské služby
 • Pre všetkých záujemcov, ktorí majú vzťah a osobnostné predpoklady pre opatrovateľskú činnosť s občanmi so špecifickými potrebami.

 

Uplatnenie absolventa opatrovateľského kurzu

 • Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)
 • Opatrovateľka v zariadeniach sociálnych služieb
 • Opatrovateľka pre obce a mestá
 • Opatrovateľka svojich príbuzných (opatrovateľský príspevok)
 • Opatrovateľka v domácnosti v krajinách EÚ, (Rakúsko, Nemecko, …)

 

Obsah akreditovaného kurzu:
Kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti účastník získava akademické vedomosti potrebné k výkonu povolania opatrovateľa a v praktickej časti, ktorá bude vykonávaná v zaradení sociálnych služieb dosiahne dostatočné praktické zručnosti.

Požadované vstupné vzdelanie:
Základné, Stredné vzdelanie, úplné stredné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie

Časový rozsah kurzu:
Rozsah kurzu je 220 hodín. Celková dĺžka kurzu je 4- 6 týždňov.

Cena kurzu:
200,- €

Termín akreditovaného kurzu:
Predpokladom otvorenia kurzu je minimálne 10 záujemcov o kurz. Po naplnení kurzu požadovaným minimálnym počtom záujemcov, bude každý jeden účastník kurzu informovaný telefonicky prípadne e-mailom o presnom termíne zahájenia kurzu.

Forma ukončenia kurzu:
Záverečná skúška v teoretickej časti bude vykonávaná formou záverečného testu. Hodnotiaca správa z praxe, bude súčasťou celkového záverečného hodnotenia účastníka praktickej časti.

Lokality konania kurzov:
Hurbanovo, Žilina, Žarnovica, Šahy, Nová Baňa, Dunajská Streda, Kolárovo, Komárno, Levice, Veľký Meder

Výhody kurzu:

 • Skúsení kvalifikovaní lektori z praxe
 • Certifikáty v slovenskom a nemeckom jazyku v cene kurzu
 • Študijný materiál na CD
 • Možnosť platiť na splátky
Prihlásiť sa na kurz opatrovania