Opatrovateľský kurz – urobte si ho nás bezplatne!

Ste v evidencii nezamestnaných a márne hľadáte prácu?
V sociálnych službách jej je viac než dosť!

Začnite znova zarábať a žiť plnohodnotný život!

Stačí ak sa rozhodnete absolvovať náš akreditovaný opatrovateľský kurz, ktorý po splnení podmienok ÚPSVaR môžete mať úplne ZDARMA!

Ako na to?

  1. Vyberte si niektorý z našich rekvalifikačných kurzov.
  2. Vyplňte časť A predpísaného formulára RE-PAS – Požiadavka uchádzača o zamestnanie na rekvalifikáciu, my vám vyplníme časť BPotvrdenie poskytovateľa požadovanej rekvalifikácie. Ak už máte prísľub budúceho zamestnávateľa, že vás po absolvovaní kurzu príjme do zamestnania, nechajte si ním potvrdiť časť CPotvrdenie zamestnávateľa o predbežnom prísľube prijatia do pracovného pomeru (ak ho ešte nemáte, časť C nevyplňujete). Vyplňte ešte prílohuČestné vyhlásenie
  3. Následne navštívte úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý vás vedie v evidencii nezamestnaných a odovzdajte vyplnený formulár.

Na akékoľvek otázky ohľadom tlačiva, termínov kurzov či cien Vám radi odpovieme.

Volajte: 0911609836 (slovensky) alebo 0908730187 (maďarsky)

Doplňujúce užitočné informácie pre vás:

Rekvalifikácia na účely RE-PASu je príprava uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia teoretických a praktických vedomostí, schopností a zručností vo vybranom akreditovanom vzdelávacom kurze, ktorý zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie. Rekvalifikáciu je možné absolvovať len na území SR.

RE-PAS je potvrdením, že ÚPSVaR poskytne uchádzačovi o zamestnanie príspevok na rekvalifikáciu, ktorú zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie.
RE-PAS umožňuje uchádzačom o zamestnanie evidovaným na ÚPSVaR:
 rozšíriť alebo úplne zmeniť svoje profesijné zameranie prostredníctvom absolvovania rekvalifikácie,
– zvoliť si rekvalifikáciu a poskytovateľa rekvalifikácie podľa vlastného výberu,
– požiadať ÚPSVaR o uhradenie príspevku na rekvalifikáciu, to znamená o kurzovné v plnej výške.

Upozorňujeme:

Uchádzač o zamestnanie je povinný:

– Nastúpiť na rekvalifikáciu v termíne, ktorý si dohodol s poskytovateľom rekvalifikácie. Ak rekvalifikácia nezačne do 60 kalendárnych dní od vystavenia potvrdenia poskytovateľa rekvalifikácie, RE-PAS stratí platnosť a ÚPSVaR príspevok na rekvalifikáciu uchádzačovi o zamestnanie neposkytne.
– Úspešne absolvovať rekvalifikáciu v celom rozsahu a úspešne absolvovať záverečnú skúšku.

 Do 15 kalendárnych dní po úspešnom ukončení rekvalifikácie doručiť na ÚPSVaR:  doklad o ukončení rekvalifikácie, faktúru, resp. iný účtovný doklad vystavený poskytovateľom rekvalifikácie, žiadosť o úhradu príspevku na rekvalifikáciu a splnomocnenie k úhrade príspevku na rekvalifikáciu poskytovateľovi rekvalifikácie

ÚPSVaR na základe splnomocnenia od uchádzača o zamestnanie uhradí poskytovateľovi rekvalifikácie príspevok za absolvovanú rekvalifikáciu len v prípade, ak uchádzač o zamestnanie:
– nebude počas trvania rekvalifikácie vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
– úspešne ukončí rekvalifikáciu,
– predloží ÚPSVaR kompletné doklady v stanovenom termíne.

ÚPSVaR uhradí príspevok na rekvalifikáciu v alikvotnej výške za absolvovanú časť rekvalifikácie len v prípade:
– ak uchádzač o zamestnanie nedokončí vybranú rekvalifikáciu z vážnych dôvodov (zdravotných, rodinných alebo osobných dôvodov), pričom vážnosť dôvodov posudzuje ÚPSVaR.
– ak uchádzač o zamestnanie nezloží záverečnú skúšku (ak sa vyžaduje pre úspešné absolvovanie rekvalifikácie) a požiada poskytovateľa rekvalifikácie o možnosť opakovať záverečnú skúšku  (náklady na ňu hradí uchádzač).

ÚPSVaR neuhradí príspevok na rekvalifikáciu, ak uchádzač o zamestnanie:
– bol vyradený z evidencie počas doby realizácie rekvalifikácie,
– neukončil úspešne rekvalifikáciu,
– nepredložil v stanovenom termíne všetky požadované dokumenty.