Podpora opatrovateľskej služby pokračuje až do roku 2021!!!

Občanske združenie Prosocia sa zapojilo aj do 3 výzvy na „Podporu opatrovateľskej služby“, ktorú vyhlásila Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.  Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Ušpešné projekty:
„Domáca opatrovateľská služba v Bratislavskom kraji“
„Domáca opatrovateľská služby v Nitrianskom kraji“
„Domáca opatrovateľská služby v Trenčianskom kraji“
„Domáca opatrovateľská služby v Žilinskom kraji“

Ciel projektov:
je deinštitucionalizácia sociálnej starostlivosti a prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. Dôraz je kladený na sprístupnenie kvalitnej sociálnej starostlivosti v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, vytvorením lepšej dostupnosti opatrovateľskej služby aj pre rodiny s nižšími príjmami. Prostredníctvom hlavnej aktivity „poskytovania opatrovateľskej služby“ projekt sleduje zámer rozvoja sociálnych služieb a opatrení za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení sociálnych služieb.

CIeľovou skupinou:
sú fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby a zároveň zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj neverejnom sektore.

Miesta realizácie projektov:
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj a Žilinský kraj.

Termín realizácie:
Bratislavský kraj (01.01.2019 – 28.02.2021)
Nitriansky kraj (01.01.2019 – 28.02.2021)
Trenčiansky kraj (01.02.2019 – 31.03.2021)
Žilinský kraj (01.03.2019 – 31.05.2021)

Počet podporených miest:
Bratislavský kraj –  5 pracovných miest, na hlavný pracovný pomer
(aktuálny stav: 3 voľné miesta)
Nitriansky kraj –  33 pracovných miest, na hlavný pracovný pomer
(aktuálny stav: vyčerpané!!!)

Trenčiansky kraj – 2 pracovné miesta, na hlavný pracovný pomer  
(aktuálny stav: vyčerpané!!!)

Žilinský kraj-  15 pracovných miest, na hlavný pracovný pomer
(aktuálny stav: 12 voľných miest)

Význam projektu:
spočíva v lepšej dostupnosti starostlivosti o osoby odkázané na pomoc v domácom prostredí, vytváraní pracovných príležitostí ako aj udržaní existujúcich pracovných miest na pozícii opatrovateľ/opatrovateľka.

Poďakovanie:
Ďakujeme  Implementačnej agentúre Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za možnosť zapojiť sa do projektu „Podpora opatrovateľskej služby“, a možnosť pomôcť našim seniorom v Bratislavskom, Nitrianskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji zotrvať v ich známom domácom prostredí.