Potrebujete opatrovateľskú službu? Sme tu aby sme vám pomohli

Už viac než 10 rokov poskytuje náš tím skúsených kvalifikovaných opatrovateliek profesionálne opatrovateľské služby a poradenstvo v takmer tridsiatke okresov.
Vďaka neúnavnej a poctivo odvedenej práci pri opatrovaní stoviek našich klientov odkázaných na pomoc inej osoby sme nadobudli množstvo skúseností, ktoré radi odovzdávame všetkým, ktorým sa môžu zísť.
Aj vám, ktorí si práve pozeráte túto stránku…bez ohľadu na to, či využijete alebo nevyužijete niektorú z našich služieb. Lebo pomáhať si navzájom je ľudské…

Opatrovateľskú službu môže poskytovať len verejný alebo neverejný poskytovateľ registrovaný v zozname poskytovateľov na príslušnom vyššom územnom celku (VÚC). Každý klient si z neho môže slobodne vybrať svojho.
Naša spoločnosť je registrovaná v zozname Nitrianskeho VÚC.

Na opatrovateľskú službu má nárok každý občan odkázaný na pomoc inej osoby

 • pri sebaobsluhe,
 • pri starostlivosti o svoju domácnosť,
 • pri základných sociálnych aktivitách,
 • pri dohľade.

Na vybavenie opatrovateľskej služby potrebujete:

 • žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby
 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 • potvrdenie o príjme za aktuálny kalendárny rok
 • rozsudok súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony (u osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony)

Postup:
a) klient (rodina) si podá písomnú žiadosť na sociálne oddelenie obecného alebo mestského úradu o určenie odkázanosti na pomoc inej osoby ( v prípade ak si klient vyberie svojho poskytovateľa opatrovateľskej služby, je potrebné to uviesť aj v žiadosti, kto mu má poskytovať opatrovateľskú službu).
b) obecný úrad vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, na základe ktorej má klient nárok na opatrovateľskú službu. V rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu je určený aj vybraný poskytovateľ opatrovateľskej služby.
c) Určený poskytovateľ začne na základe rozhodnutia o odkázanosti a uzavretej zmluvy s obcou alebo mestom o poskytovaní opatrovateľskej služby, poskytovať klientovi opatrovateľskú službu.

Lehota na vybavenie opatrovateľskej služby je 30 dní.

Cenu za opatrovateľskú službu určí obec vo všeobecnom záväznom nariadení o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú službu (každá obec či mesto by takého VZN malo mať dostupné na svojej webovej stránke). Klientovi musí pri opatrovateľskej službe a ambulantnej službe bez poskytovania stravy zo zákona zostať 1,7–násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Ak má klient nižší dôchodok, túto službu platí zaňho rodina.

Neverejní poskytovatelia si cenu za opatrovateľskú službu určujú sami, takže sa o nej radšej vopred informujte.

Na opatrovateľskú službu nemá nárok klient,

 • ktorému je poskytovaná pobytová služba v sociálnom zariadení
 • ktorého opatruje osoba poberajúca peňažný príspevok na opatrovanie,
 • ktorého opatruje osoba poberajúca peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
 • ktorému bola nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.